Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

DYREKTOR SP ZOZ MSWiA  W ZIELONEJ GÓRZE

ogłasza

KONKURS  OFERT NA  UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w okresie od 1.7.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

na terenie Zielonej Góry (1), Gorzowa Wlkp. (2) i Międzyrzecza (3).

 

Na podstawie art. 26 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
( Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z poźn. zm. ), Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. ( Dz. U. z 2018 r.
poz.1510 z późn. zm.) w zakresie:

 

Podstawowej opieki zdrowotnej: opieka lekarska (1)(2)(3), opieka pielęgniarska (1)(3).

 

Wszyscy oferenci powinni prowadzić działalność zgodną z ustawą o działalności leczniczej
we właściwym zakresie.

            Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu
oraz formularze oferty należy pobrać ze strony internetowej udzielającego zamówienia
pod adresem: www.poliklinika.zgora.pl /Zamówienia/3. Konkurs ofert.

            Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na VII –XII 2019 rok  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Podstawowej opieki zdrowotnej do dnia   28.6.2019 r. do godz.  11:00 w Sekretariacie   SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze.

            Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu  28.6.2019 r. o godz.  12.00  
w siedzibie SP ZOZ MSWiA  w Zielonej Górze przy ul. Wazów 42, pok. nr B 210.

            Niezwłocznie po otwarciu ofert, oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu
i jego wynikach na piśmie.

            Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

 

Jeżeli plik z formularzem ofertowym nie otwiera się proszę o przesłanie informacji na adres dyrektor@poliklinika.zgora.pl- dokument zostanie przesłany na wskazany adres.

Powrót

Rejestracja główna

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00

Rejestracja Telefoniczna 

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00
tel. 68 452 77 78


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 64

Zakład Rehabilitacji
Rejestracja

Poniedziałek - Piątek 8:00-15:00 
tel. 68 452 77 95

"Apteka Wazów 42"

Poniedziałek - Piątek 8:00-18:00  
tel. 68 452 77 85

Gazela 2010 title=
Gazela 2011 title=
Gazela 2012 title=